Bilder des alten Reichshof (Rzeszów) aus der Sammlung des National Digital Archives. Sehen Sie, wie Reichshof (Rzeszów) früher ausgesehen und sich mit der Gegenwart verglichen hat. Der Unterschied ist riesig. Dies ist ein Beweis dafür, dass sich die Hauptstadt von Karpatenvorland dynamisch entwickelt. Die alten Bewohner von Reichshof (Rzeszów) werden viele Erinnerungen aus ihrer Kindheit auf den Bildern erkennen.

Wir laden Sie zu einer Reise durch Reichshof (Rzeszów) in den 1930-er und 1940-er Jahren ein

Budowa wodociągu w Rzeszowie. Robotnicy przy pracach ziemnych. 1933-09

Bau eines Wasserwerkes in Reichshof (Rzeszów). Arbeiter bei Erdarbeiten, 1933-09

Budowa wodociągu w Rzeszowie. Układanie rur na ul. Hetmańskiej, rok 1933-09

Bau eines Wasserwerkes in Reichshof (Rzeszów). Verlegung von Rohren auf der Hetmańska Str., 1933-09

Budynek więzienia w Rzeszowie, rok 1930-1939

Gefängnisgebäude in Reichshof (Rzeszów), 1930-1939

Budynek więzienia w Rzeszowie, rok 1933

Gefängnisgebäude in Reichshof (Rzeszów), 1933

Bydło na sprzedaż na targu w Rzeszowie

Rinder zum Verkauf auf dem Markt in Reichshof (Rzeszów)

Dom Ludowy w Rzeszowie im. Pułkownika Lis-Kuli, rok 1925-1939

Das Volkshaus in Reichshof (Rzeszów) mit dem Namen Oberst Lisa-Kula, 1925-1939

Dom Niemiecki - widok zewnętrzny zimą, rok 1941-03

Deutsches Haus in Reichshof (Rzeszó) – Außenansicht im Winter, 1941-03

Dworzec kolejowy w Rzeszowie, budynek częściowo zniszczony podczas pierwszej wojny światowej, rok 1914-1918

Bahnhof in Rzeszów, ein Gebäude, das während des Ersten Weltkriegs teilweise zerstört wurde, 1914-1918

Bahnhof. Ein Fragment des Restaurants, 1932

Bahnhof in Reichshof (Rzeszów). Ein Fragment des Restaurants, 1932

Fragment muru przy klasztorze Sióstr Wizytek w Rzeszowie, rok 1918- 1939

Fragment der Mauer im Kloster der Heimsuchungsschwestern in Rzeszów, 1918-1939

Fragment budynku więzienia w Rzeszowie z bramą wejściową, rok 1935-01

Fragment eines Gefängnisgebäudes in Reichshof (Rzeszów) mit einem Eingangstor, 1935-01

Fragment budynku więzienia w Rzeszowie, rok 1933

Fragment des Gefängnisgebäudes in Reichshof (Rzeszów), 1933

Dworzec kolejowy w Rzeszowie - widok od strony ulicy, rok 1939-1940

Bahnhof in Reichshof (Rzeszów) – Blick von der Straße, 1939-1940

Dworzec kolejowy w Rzeszowie - widok od strony ulicy, rok 1932

Bahnhof in Rzeszów – Blick von der Straße, 1932

Dworzec kolejowy w Rzeszowie - widok dworca od strony peronu, rok 1932

Bahnhof in Rzeszów – Blick auf den Bahnhof von der Seite der Plattform, 1932

Fragment Zamku Lubomirskich - siedziby Sądu Okręgowego, rok 1937

Fragment des Lubomirski-Schlosses – der Sitz des Bezirksgerichts, 1937

Gmach Komunalnej Kasy Oszczędności w Rzeszowie, rok 1933

Gemeinde der Stadtsparkasse in Reichshof (Rzeszów), 1933

Grafika z XIX wieku przedstawiająca panoramę Rzeszowa

Grafik aus dem 19. Jahrhundert, die das Panorama von Reichshof (Rzeszów) zeigt

Handlujący pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, rok 1918 - 1939

Handel am Denkmal Tadeusz Kościuszko in Reichshof (Rzeszów), 1918 – 1939

Hotel Reichshof w Rzeszowie - fragment wnętrza. Widoczna sala ze stolikami. Na ścianie portret Adolfa Hitlera, rok 1940-12

Hotel Reichshof in Rzeszów – ein Fragment des Innenraums. Eine sichtbare Halle mit Tischen. Ein Porträt von Adolf Hitler an der Wand, 1940-12

Hotel Reichshof w Rzeszowie, rok 1940-12

Hotel Reichshof in Rzeszów (Podkarpackie Region), 1940-12

Hotel Reichshof w Rzeszowie, kafel ścienny przedstawiający maszerującego żołnierza, rok 1943-11

Hotel Reichshof in Rzeszów, Wandfliese, die einen marschierenden Soldaten darstellt, 1943-11

Hotel Reichshof w Rzeszowie, kafel ścienny przedstawiający żółnierza grającego na harmonii, rok 1943-11

Hotel Reichshof in Rzeszów, Wandfliese, die einen Soldaten darstellt, der auf Harmonie spielt, 1943-11

Hotel Reichshof w Rzeszowie. Ozdoby ścienne w hotelu Reichshof. Kafel ścienny przedstawiający mężczyznę podczas spożywania posiłku, rok 1943-11

Hotel Reichshof in Rzeszów. Wanddekorationen im Hotel Reichshof. Wandfliese, die einen Mann beim Essen einer Mahlzeit darstellt, 1943-11

Kościół Ojców Bernardynów w Rzeszowie

Die Kirche der Patres von Bernardine in Rzeszów

Kościół i klasztor Pijarów w Rzeszowie. Widok fasady frontowej kościoła i Państwowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego, rok 1918-1939

Kościół i klasztor Pijarów w Rzeszowie. Widok fasady frontowej kościoła i Państwowego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego, rok 1918-1939

Kościół Chrystusa Króla, rok 1918-1939

Kirche von Christus dem König in Reichshof (Rzeszów), 1918-1939

Kosciół Bernardynów w Rzeszowie, rok 1918-1937

Bernhardinerkirche in Reichshof (Rzeszów), 1918-1937

Kamienice przy Rynku, rok 1974-05-12

Kamienice przy Rynku, rok 1974-05-12

Hotel Reichshof w Rzeszowie, widok zewnetrzny, rok 1940-11

Hotel Reichshof w Rzeszowie, widok zewnetrzny, rok 1940-11

Kamienice na Starym Mieście, rok 1974-05-12

Gebäude in der Altstadt, 1974-05-12

Kościół Ojców Bernardynów w Rzeszowie, rok1918 - 1939

Die Kirche der Patres von Bernardine in Rzeszów, 1918 – 1939

Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica w Rzeszowie. Schody wejściowe do budynku.Z prawej widoczna tablica pamiątkowa ku czci poległych w 1920 r. profesorów i uczniów, rok 1936

Stanisław Staszic Staatliches Lehrerseminar in Rzeszów. Eingangstreppe zum Gebäude, rechts eine Gedenktafel zu Ehren der 1920 verstorbenen Professoren und Studenten, 1936

Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica w Rzeszowie - sypialnia w internacie, rok 1936

Staatliches Lehrerseminar nach Stanisław Staszic in Rzeszów – Schlafsaal, 1936

Panorama Rzeszowa. Z lewej gmach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, rok 1974-05-12

Panorama von Rzeszów. Auf der linken Seite das Präsidium des Nationalrates der Provinz, 1974-05-12

Panorama Rzeszowa, rok 1974-05-12

Panorama von Rzeszów, 1974-05-12

Oddział Banku Polskiego w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja (dawniej Pańska)

Filiale der Polnische Bank in Rzeszów, 3. Mai Str. (ehemals Pańska)

Nowoczesna kamienica w Rzeszowie, rok 1918-1939

Ein modernes Haus in Rzeszów, 1918-1939

Mury obronne okalające siedzibę Sądu Okręgowego znajdującego się w Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, rok 1929-1939

Verteidigungsmauern um den Sitz des Amtsgerichts in der Lubomirski Burg in Rzeszów, 1929-1939

Ludność żydowska zamiata ulicę w Rzeszowie, rok 1939-45

Die jüdische Bevölkerung fegt die Straße in Rzeszów, 1939-45

Lecznica doktora Romana Hinzego w Rzeszowie, rok 1934

Arztkrankenhaus von Roman Hinze in Rzeszów, 1934

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie (w oddali). Widoczne także samochody Fiat 125 p (z lewej) i Wartburg 353 (za słupem). Widoczne także autobusy San H100B i San H100A, rok 1974-05-12

Denkmal für die revolutionäre Tat in Rzeszów (in der Ferne). Auch sichtbar sind Fiat 125 p (links) und Wartburg 353 (hinter der Post). Ebenfalls sichtbar sind die Busse San H100B und San H100A, 1974-05-12

Portier hotelu Polonia przed dworcem w Rzeszowie. Na budynku skrzynka pocztowa, rok 1933

Portier des Hotels Polonia vor dem Bahnhof in Rzeszów. Postfach auf dem Gebäude, 1933

Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Powitanie wojska wracającego z manewrów. Widoczny zaprzęg artyleryjski - armata polowa 75 mm wz. 1897 Schneider wraz z przodkiem i obsługą, rok 1938-09

Rückkehr der Armee nach Manövern nach Rzeszów. Gruß an die Armee, die von den Manövern zurückkehrt. Sichtbares Artillerie-Team – 75 mm Feldgewehr wz. 1897 Schneider mit Ahnen und Dienst, 1938-09

Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Powitanie żołnierzy na jednej z ulic miasta - oddział żołnierzy z rowerami, rok 1938-09

Rückkehr der Armee nach Manövern nach Rzeszów. Gruß Soldaten auf einer der Straßen der Stadt – eine Truppe von Soldaten mit Fahrrädern, 1938-09

Powódź w Rzeszowie. Grupa mężczyzn nad brzegiem Wisłoka, rok 1934-07

Überschwemmung in Rzeszów. Eine Gruppe von Männern an den Ufern von Wisłok, 1934-07

Powódż w Rzeszowie. Fragment zniszczonego przez powódź młyna, rok 1934-07

Überschwemmung in Rzeszów. Fragment einer durch die Flut zerstörten Mühle, 1934-07

Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Powitanie żołnierzy na jednej z ulic, rok 1938-09

Rückkehr der Armee nach Manövern nach Rzeszów. Gruß Soldaten auf einer der Straßen, 1938-09

Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Taczanka konna z ciężkim karabinem maszynowym Browning wz. 30., rok 1938-09

Rückkehr der Armee nach Manövern nach Rzeszów. Pferde-tachanka mit schwerem Maschinengewehr Browning wz. 30, 1938-09

Ratusz w Rzeszowie, rok 1939-1945

Rathaus in Rzeszów, 1939-1945

Ratusz w Rzeszowie, widok ogólny zimą, rok 1941-02

Rathaus in Rzeszów, allgemeine Ansicht im Winter, 1941-02

Ratusz na Rynku w Rzeszowie. Na ulicy taksówka marki GAZ-21 Wołga, rok 1974-05-12

Rathaus auf dem Marktplatz in Rzeszów. Auf der Straße ein GAZ-21 Wołga Taxi, 1974-05-12

Rynek i ratusz w Rzeszowie- widok zimą, rok 1939 - 1945

Marktplatz und Rathaus in Rzeszów – Blick im Winter, 1939 – 1945

Rzeszów, Komunalna Kasa Oszczednosci, rok 1933

Rzeszów, Städtische Sparkasse, 1933

Rzeszów, most drogowy na Wisłoku

Rzeszów, Straßenbrücke über Wisłok

Rzeszow, most drogowy na Wisłoku

Rzeszów, Straßenbrücke über Wisłok

Rzeszów, jedna z ulic miasta

Rzeszów, eine der Straßen der Stadt

Park w Rzeszowie, rok 1939-1940

Park in Rzeszów, 1939-1940

Powrót wojska po manewrach do Rzeszowa. Powitanie żołnierzy na jednej z ulic miasta, rok 1938-09

Rückkehr der Armee nach Manövern nach Rzeszów. Gruß Soldaten auf einer der Straßen der Stadt, 1938-09

Siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie znajdująca się w Zamku Lubomirskich, rok 1934

Der Sitz des Bezirksgerichts in Rzeszów befindet sich in der Lubomirski Burg, 1934

Sala przyjęć interesantów w Komunalnej Kasie Oszczędności w Rzeszowie, rok 1933

Empfangsraum für Kunden der Stadtsparkasse in Rzeszów, 1933

Rathaus, Gesamtansicht im Winter, 1941-02

Rathaus, Gesamtansicht im Winter, 1941-02

Rzeszów. Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica, rok 1936

Rzeszów. Staatliches Lehrerseminar nach Stanisław Staszic, 1936

Rzeszów. Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Staszica, rok 1936

Rzeszów. Staatliches Lehrerseminar nach Stanisław Staszic, 1936

Park in Rzeszów

Park in Rzeszów

Rzeszów, rynek, ratusz, rok 1939-1945

Rzeszów, Markt, Rathaus, 1939-1945

Ratusz w Rzeszowie, rok 1939-1945

Rathaus in Rzeszów, 1939-1945

Siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie znajdująca się w Zamku Lubomirskich. Widok ogólny, rok 1929- 1939

Der Sitz des Bezirksgerichts in Rzeszów befindet sich in der Lubomirski Burg. Gesamtansicht, 1929- 1939

Rzeszów, ulica w centrum miasta, rok 1974-05-12

Rzeszów, Straße im Stadtzentrum, 1974-05-12

Ulica Grunwaldzka w Rzeszowie. Widoczne m.in samochody FSO Warszawa, rok 1974-05-12

Grunwaldzka Straße in Rzeszów. Sichtbar unter anderem FSO Warszawaw Autos, 1974-05-12

Rzeszów. Układanie chodnika w czynie społecznym, rok 1974-05-12

Rzeszów. Den Bürgersteig in soziale Aktion legen, 1974-05-12

Teatr w gmachu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rzeszowie, rok 1920-1936

Theater im Gebäude der Turnverein Sokół in Rzeszów, 1920-1936

Targowisko na Rynku w Rzeszowie. W tle ratusz, rok 1937

Marktplatz in Rzeszów. Im Hintergrund das Rathaus, 1937

Skwer w Rzeszowie, w oddali kamienice, rok 1975

Platz in Rzeszów, Mietshäuser in der Ferne, 1975

Skwer przed kamienicami w Rzeszowie, rok 1975

Platz vor Mietshäusern in Rzeszów, 1975

Skwer przed budynkiem użyteczności poblicznej w Rzeszowie, rok 1975

Platz vor einem Versorgungsgebäude in Rzeszów, 1975

Siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie znajdująca się w Zamku Lubomirskich. Widok zewnętrzny, rok 1929 -1939

Der Sitz des Bezirksgerichts in Rzeszów befindet sich in der Lubomirski Burg. Externe Ansicht, 1929 -1939

Hotel Reichshof w Rzeszowie, widok pokoju, rok 1940-12

Hotel Reichshof in Rzeszów, Blick auf das Zimmer, 1940-12

Zlot członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Działacze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i przedstawiciele władz miasta podczas uroczystości na Rynku, rok 1919-1939

Die Kundgebung der Mitglieder der Turnverein Sokół. Aktivisten des Turnvereins Sokół und Vertreter der Stadtverwaltung während der Zeremonie auf dem Marktplatz, 1919-1939

Zlot członków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Widok ogólny na uczestników zlotu zgromadzonych na Rynku podczas składania wieńca pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, rok 1919-1939

Die Kundgebung der Mitglieder der Turnverein Sokół. Die Gesamtansicht der Teilnehmer der Kundgebung versammelte sich auf dem Marktplatz während der Kranzniederlegung am Denkmal für Tadeusz Kościuszko, 1919-1939

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie, rok 1941-03

Lubomirski Schloss in Rzeszów, 1941-03

Powódź w Rzeszowie. Woda na przedmieściach, rok 1934-07

Überschwemmung in Rzeszów. Wasser in den Vororten, 1934-07

Wnętrze kościoła Pijarów w Rzeszowie. Ołtarz główny i ołtarz boczny św. Stanisława Kostki, rok 1918-1939

Innenraum der Piaristenkirche in Rzeszów. Der Hauptaltar und der Seitenaltar des Heiligen Stanisław Kostka, 1918-1939

Rzeszów, rynek. Widok ogólny rynku podczas uroczystości. Widoczne m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki, ratusz. W wielu miejscach widoczne flagi. Na rynku stoją w szyku oddziały wojska, rok 1930-05-03

Rzeszów, Markt. Gesamtansicht des Marktes während der Zeremonie. Sichtbar, unter anderem Tadeusz Kosciuszkos Denkmal, Rathaus. Flaggen sind an vielen Stellen sichtbar. Die Truppen sind auf dem Markt verteilt, 1930-05-03

Widok kamienicy Mazura w Rzeszowie, rok 1918- 1932

Ansicht des Mazur Mietshauses in Rzeszów, 1918- 1932

Rzeszów. Uroczystość odsłonięcia pomnika Leopolda Lisa-Kuli. Przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego pod pomnikiem, rok 1932-09-19

Rzeszów. Die Zeremonie der Enthüllung des Denkmals für Leopold Lis-Kula. Rede von Präsident Ignacy Mościcki am Denkmal, 1932-09-19